بشر همان است که خود می سازد

بشر همان است که خود می سازد.بشر ، نه فقط آن مفهمومی است که از خود در ذهن دارد ، بلکه همان است که از خود می خواهد.آن مفهومی است که پس از ظهور در عالم وجود ، از خویشتن عرضه می دارد.همان است که پس از جهش به سوی وجود ، از خود می طلبد.بشر هیچ نیست مگر آنچه از خود می سازد.
#ژان_پل_سارتر.@mushroom

درست ترين شكل عشقآن است كه شما چگونه با یک فرد رفتار میكنيد نه اينكه درباره وی چه احساسی داريد

Предыдущая новость

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند

Следующая новость