زندگی هیچ آدمی معما نیستباور کنین، توی درهم و برهم ترین جمجمه ها هم نظم و ساختار هست

زندگی هیچ آدمی معما نیست
باور کنین، توی درهم و برهم ترین جمجمه ها هم نظم و ساختار هست.#جزء_از_کل
#استيو_تولتز.Join us @mushroom

تو که ماه بلند آسمونیمنم ستاره می‌شم

Предыдущая новость

درست ترين شكل عشقآن است كه شما چگونه با یک فرد رفتار میكنيد نه اينكه درباره وی چه احساسی داريد

Следующая новость