حبس گاهی چشمانت را میبندیمرور میکنی

#حبس
 گاهی چشمانت را میبندی
مرور میکنی ،
 مرور می کنی خاطراتت را
خنده ، بغض و در انتها
اشک
ادامه بده
اعتراف کن
به کارهای کرده و نکرده ات
اعتراف کن به عشقهای نهان
به حرفهایی ک در گلو حبس کرده ایی
و هرگز دست ازشان نکشیده ایی
من با تو هم
در کنار تو
یا شایدم در پشت پلکانت
کافیست اندکی بین کلماتم
جستجو کنی تا بفهمی
گلوی من نیز حرفی دارد
اما حبسش کرده ام
@mushroom

مزرعه را ملخ ها جویدن

Предыдущая новость