چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند وطن‌شان نیست بلکه ابتدا باید خودشان را نجات دهند، زیرا بیشتر آنها در اعماق ناآگاهی‌ها، توهم دانایی دارند. . . @mushroom

بشر همان است که خود می سازد

Предыдущая новость

 انسان پدیده ای غریب است : به فتح

Следующая новость