انسان پدیده ای غریب است : به فتح

 انسان پدیده ای غریب است : به فتح هیمالیا می رود
به کشف اقیانوس آرام دست میابد ، به ماه و مریخ سفر می کند
تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند
و آن دنیای درونی وجود خود است .
@mushroom

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند

Предыдущая новость

عاشق اگر می شوید،عاشق رفتار آدم ها نشوید

Следующая новость